Det tomme fællesskab

image_pdfimage_print

”Menneskehed, i stedet for at fokusere på alt det, der gør jer forskellige, så prøv at fokusere på det, der gør jer alle til idioter.” (@TheTweetOfGod)

Hvad stiller vi op med hinanden efter massakren på Charlie Hebdos tegnere og tragedien på Krudttønden og ved Synagogen i København? Hvad er de fælles værdier i det Liberale Demokrati? Er der overhovedet nogle, omkring hvilke vi kan danne et fællesskab? Eller har de borgerlige stemmer, som Mads Holger og Morten Uhrskov Jensen ret i, at kun nationalt, kulturelt og etnisk homogene fælleskaber er de eneste rigtige og rigtigt holdbare fællesskaber?

Eller har ironikeren Hans Hauge ret, når han efter #cphshooting skriver, at i det ”moderne samfund [er] fællesskaber en trussel mod individet, der er den eneste minoritet, der findes,” Og at problemet med Omar el-Hussein, der stod bag terroren i København, netop var, at han søgte et fællesskab og fandt det.
Gud tweetOmar El-Hussein klarede ikke individualiseringens skæbne, skriver Hauge. Og jeg tror, at Hauge (med reference til Ulrich Beck) har ret; individualisering er vores ”skæbne” og den skal vi lære at leve med. I en globaliseret verden, en verden med stigende migration, handels- og turistforbindelser, er kulturmødet en uundgåelighed. Og vi kan vælge sammenstødet, men vi kan også vælge den bløde multikulturalisme, hvor vi med henvisning til de individuelle rettigheder og det liberale demokratis rammer vælger freden. Vi kan vælge at fokusere på de områder, hvor Kishore Mahbubahni skriver, vi konvergerer, og på, som Steven Pinker og Andrew Mack viser, at verden ikke er ved at falde fra hinanden.

Individualismens udfordring

Francis Fukuyama anførte i sit 1989-essay The End of History, at den eksistentielle tomhed i liberalismens kerne formodentlig er en ”defekt” ved selve ideologien. Men han anfører samtidig, at ”Den moderne liberalisme er en historisk konsekvens af svage religiøst baserede samfund, som ikke kunne enes om, hvad det gode liv er, og ikke selv kunne tilvejebring selv de mindste forudsætninger for fred og stabilitet.”

Så spørgsmålet er, om ikke, vi bør omfavne denne ”defekt” og lære at holde af den. Fred, stabilitet og økonomisk fremgang har gået hånd i hånd siden, industrialiseringen og globaliseringen satte sig igennem og skabte den moderne verden, og den opgave, vi alle må samles om er, at videreføre denne arv. Og ikke sætte den over styr i reaktionær modkultur og identitetspolitik.

Identitetspolitikken ”indtræffer netop, når traditionelle kulturelle identiteter bryder sammen under moderniseringen og en pluralistisk demokratisk orden …” (Fukuyama 1992, side 417). Identiteten bliver en særdeles skrøbelig størrelse i det øjeblik, den bliver et personligt anliggende, et selvrealiseringsprojekt (et spørgsmål om tatoveringer), og ikke vokser ud af et traditionsbevidst fællesskab, som vi umærkeligt – og ureflekteret – glider ind i.

Mod dette identitetstab er der kun to alternativer (tilbage efter kommunismens fald), skriver Fukuyama i 1989, nemlig islamismen og nationalismen. Den islamiske revolution (Iran) har ikke skabt fred og stabilitet for sin befolkning, men et uhyrligt undertrykkende regime, og islamisk stat ser på ingen måde ud til at kunne eller ville tilvejebringe noget, der minder herom. Snarere ser de ud til at ville skabe et arabisk ragnarok parallelt til vestens egen undergang i 1. Verdenskrigs nationalistisk antændte apokalypse. Også Vladimir Putin ser ud til ikke at have lært af historien, og synes at ville bekræfte den hårde autoritære nationalismes fallit endnu en gang. Og det mens det venezuelanske forsøg på at revitalisere socialismen efter Jerntæppets fald er gået i krampe.

Med andre ord ser individualismen i det liberale demokrati (stadig) ud til at være den (kaotiske) skæbne, der ikke nødvendigvis medfører døden. Men nationalismen er ikke en entydig størrelse, skriver Fukuyama, den spænder fra A) en mild kulturel nostalgi til Z) nazisme, og den første kan jo glimrende kombineres med individualismen via lidt fællessang … Om det er John Lennon eller salmer, som Mads Holger hellere så, er fuldstændig ligegyldigt, al den stund den danske folkekirke ikke udgør et reelt grundlag for fællesskab, men blot leverer tag-selv-åndelighed til modernitetens selvrealiseringsbuffet.

Det kan lyde kedeligt, og under alle omstændigheder er det ikke heroisk. Men er det ikke netop det, menneskeheden altid har drømt om; fred og fordragelighed, hygge og fælles samvær?

Anti-modernismen

Og det er netop i denne det liberale samfunds defekt, tomheden, at identitetspolitikken og islamismen krydser hinanden i deres afstandtagen fra Muhammed-tegningerne og dermed kernen i det liberale demokratis værdisæt og modernitetens grundlag: Menneskerettighederne, herunder individets frihed, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden.

Dette sammenfald er en ekstremt underlig og kompliceret historie … og jeg tror, på ingen måde sammenfaldet er villet. Det er snarere et resultat af, at vi mennesker, som sociologerne hævder, i langt højere grad definerer os i modsætning til andre og langt sjældnere i konstruktiv tilslutning til noget, vi har gidet sætte os ind i.

 Julius Caesar Ibbetson har malet opsendelsen af George Biggins i en luftballon i 1785. Dejligt eksempel på oplysningstidens frygtløse eksperimenteren. Også i teksterne, den politiske filosofis klassikere, blev der leget med nye - og ofte forbudte - tanker.


Julius Caesar Ibbetson har malet opsendelsen af George Biggins i en luftballon i 1785. Dejligt eksempel på oplysningstidens frygtløse eksperimenteren. Også i teksterne, den politiske filosofis klassikere, blev der leget med nye – og ofte forbudte – tanker.

Jeg tror, at hvis vi skal overkomme den hjemlige splittelse, vi ser i forbindelse med Muhammed-tegningerne og diskussionen om ytringsfriheden, så skal vi ikke bare bede enhver omfavne den vestlige verdens grundlæggende værdier, vi er også nødt til at se på begrundelserne for de anti-vestlige bevægelser rundt om i verden – og ikke mindst, dem vi ser manifesteret i den vestlige verden selv (modstanderne er så på den anden side nødt til at anerkende den vestlige verdens positive frembringelser).

Skal man tro den indiske litterat Pankaj Mishra, så er det, der plager ikke-vestlige kulturer i dag stadig det kulturelle sammenbrud, den vestlige imperialismes forårsagede. I From the Ruins of Empire. The Revolt Against the West and the Remaking of Asia, at ”resten” i begyndelsen af moderniseringsperioden så op til vestens teknologiske og politiske udvikling og heri så en lysere fremtid, men meget hurtigt blev skuffede over vestens tomme løfter om medindflydelse og snart så sig overmandet, ydmyget og udbyttet af en påtvunget imperialistisk kapitalisme, som fjernede ethvert livsgrundlag for arabere, indere og kinesere.

Det vestlige hykleri vakte meget hurtigt en anti-vestlig mentalitet: bokseropstanden i Kina i 1900, stammeoptøjer i Indien, Tobaksrevolutionen i Iran i 1891, Urabi-revolten i Egypten i 1882 og Mahdi-revoIutionen i Sudan, som begyndte i 1881. Og alligevel; helt op til Versaillesaftalen efter 1.Verdenskrig så kinesiske, vietnamesiske og indiske intellektuelle muligheder for at blive ligeværdigt integreret i den globale økonomi. Men vestens sejrende magter delte verden op i mellem sig og ignorerede resten.

Som det fremgår af Vice News’ dokumentar om Islamisk Stat, var Sykes-Picot linjen noget af det første islamisk stat trampede på, da de fik chancen. Den linje markerede Vestmagternes hemmelige deling af Mellemøsten i 1916, og var således en temmelig klar manifestation af de imperiale magters krænkelse af arabernes ret til selvbestemmelse. Og det er samme imperialistiske tyranni, vestlige venstreintellektuelle refererer til, når de hævder Muhammed-tegningerne blot er endnu et led i vestens historiske undertrykkelse af alle andre folkeslag. Og det er denne ”undertrykkelse”, jihadisterne henviser til, når de forsøger at rekruttere nye krigere i vesten via de sociale medier.

Anti-kapitalismen

Når venstrefløjen og anti-vestlige kræfter i dag (nærmest i forlængelse af ovestående) hævder at det liberale demokratis økonomiske system, markedet og kapitalismen, er udbyttende og dermed konfliktskabende, så overser de, at det kun er det i det omfang, systemet ikke efterlever de omstændigheder og de idealer, det er vokset ud af, nemlig oplysningens historiske opgør med overklassen og frigørelsen af folkene gennem en stadig insistereren på menneskerettigheder – og muligheden for rent faktisk at forsamles og insistere på dem i det omfang, de blev tilsidesat, som f.eks. i forbindelse med borgerrettighedsbevægelsen i USA.

Louis den 16 henrettes. Kobberstik af Georg Heinrich Sieveking fra 1793.

Louis den 16. henrettes. Kobberstik af Georg Heinrich Sieveking fra 1793.

Den revolution fandt kun sted i vesten og da vestens frie befolkninger fik magt, magtede de desværre ikke at lade disse værdier gælde for andre også. Den opgave står vi stadig overfor.

Tværtom, den kapitalistiske økonomi er udviklende. Det var da Deng Xiaopings ”gaige kaifang” i 1978 og Vietnams tilsvarende ”Doi Moi” fra 1986, der åbnede for kapitalisme og markedsøkonomi i de stagnerende planøkonomiske regimer, at fremgangen begyndte. Der er dog stadig et pænt stykke vej til liberalt demokrati. Men som Fukuyama efter sit selvopgør med neo-konservatismen peger på i The Origins of Political Order, så er en stærk stat den bedste begyndelse på vejen mod liberalt demokrati, for den kan sikre lige lov for alle og sidenhen gennemsigtighed, og de sidste to faktorer er historisk set eneste garanti for stabilitet. Kinas kommunistiske parti ved selv, at det hele tiden må fire på tøjlerne for ikke at skabe for meget ustabilitet.

Det tomme fællesskab

Det liberale demokrati leverer kun rammerne for fred og fremgang, ikke livsindholdet, den kulturelle eller personlige identitet. Til gengæld giver det plads til alle eksperimenterne. Til at finde på nye samværsformer, alternativer, bæredygtige fællesskaber og samtalesaloner.

Vores idéhistorie er rig på litteratur i diverse genrer, der omhandler disse grundlæggende værdier og de diskussioner og refleksioner, der førte til realiseringen af dem. Det er vores kulturelle arv, som vi i nogen grad har sat over styr i vore egne anti-autoritære opgør. Vi sagde farvel til oplysningens tanker i vores egen selvlede over imperialismens eftervirkninger, først og fremmest Vietnamkrigen, men også andre proxy-krige, diktaturstøtten, den kolde krigs absurde logik og atomare våbenkapløb. Og ikke mindst fordi toneangivende tænkere efter 2. Verdenskrig ikke skelnede tilstrækkeligt mellem oplysningens tankegods og oplysningens teknologiske frembringelser – eller ikke kunne skelne disse fra imperialismen og nationalismen.

Men det var ikke de individuelle frihedsrettigheder, der førte til de to Verdenskrige. Det var tværtom knægtelsen af dem. De steder der blev værnet om dem – eller mere præcist, de steder, hvor det bedst lykkedes at sætte dem igennem – er også dér, hvor der har været størst materiel fremgang.

Det liberale demokrati – eksistensens tomme rammer – og de værdier der bærer det, er dem vi i hver eneste generation skal ihukomme og levendegøre. Vi lever i oplysningens tid, ikke efter den. Og denne opgave burde være tilstrækkeligt til at holde den eksistentielle krise stangen. For uanset, hvor skrøbeligt det åbne samfund tager sig ud, så er det historisk set det mest holdbare og det, der muliggør flest gode liv. Det enkelte individ er ukrænkeligt, men det gør ikke individets holdninger ukrænkelige eller dets handlinger moralsk uangribelige.

Og i vores uheroiske liv som det liberale demokratis kustoder, skal vi kunne kritisere alt, der med henvisning til kulturel identitet, kulturelle traditioner og religion hævder at vide, hvordan andre bør leve deres liv. Og vi bør selvfølgelig være forberedte på og parate til at diskutere os selv, vores egne betragtninger og vores handlinger. Lighed er nemlig også en kerneværdi i det liberale demokrati. Men så er alt også som det skal være for det tænkende, sociale og politiske dyr, Aristoteles hævdede, vi er.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vidanserforlidt.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

105 tanker om "Det tomme fællesskab"

 1. Spændende indlæg. Men jeg savner, at du forholder dig mere konkret til de folkelige bevægelser, som vi kender dem i Nordeuropa, som potentielle modspil til de religiøse og nationale fællesskaber. Eller også læser jeg det bare ikke grundigt nok. Skal jeg forstå det sådan, at f.eks. højskolen blot er en ramme for en liberal individbaseret kultur, som tilfældigvis har "fred og fordragelighed" til fælles? Kan netop de elementer – "fred og fordragelighed, hygge og fælles samvær" ikke danne basis for et reelt fællesskab – især hvis vi taler om hygge i form af højskolesang og skabende samvær? Og hvad med andelsbevægelserne, kvindefrigørelsen, fagforeningerne – er de også blot tilfældige strømninger i "modernitetens selvrealiseringsbuffet"?

  • Hej Annika. Jo, men jeg har ikke lyst til at forholde mig (intellektuelt)til folkelige fællesskaber og bevægelser. Ikke fordi, jeg per definition ikke bryder mig om dem, men fordi jeg mener, de bør opstå på en baggrund af frihed. Er de for fyldte, fællesskaberne, bliver de også ofte ekskluderende. De skal være utvungne.

   Højskolen som sådan, kan jeg ikke udtale mig om, jeg er blot én stemme, som i vekselvirkning med kursister og kollegaer forsøger at præge forestillingen om vores værdier og fællesskab. Hvad du mener med reelt fællesskab, er du nødt til at forklare nærmere. Jeg ønsker mig pt ikke andet end individbaserede fællesskaber – gerne i fred og fordragelighed og gerne med fællessang. Jeg er af den holdning, at det stærke fællesskab, vores statsminister så ofte hylder er hult og påtvunget og langt hen ad vejen en hindring for at nye, alternative og mere frugtbare organiserings- og organisationsformer kan opstå.

   Og nej, jeg tror ikke, at de forskellige bevægelser, du nævner, blot var tilfældige strømninger. Tværtom er de bevægelser, som folk stiftede på baggrund af de idealer, jeg taler om, og fordi de følte en form for nødvendighed i forbindelse med deres stiftelse. Nu, derimod, kan det nemt forholde sig anderledes med dem. De opstod, fordi de manglede, fordi de var nødvendige.

 2. Oh Lord. I don’t know what to do as I have tons of work to do next week month. Plus the university exams are coming, it will be a disaster. I am already freaking out maybe I should source to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

 3. At this time it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your
  blog?

 4. I beloved up to you will obtain carried out right here.
  The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that
  you would like be turning in the following. ill unquestionably come
  further in the past once more since exactly the
  same just about very regularly within case you protect
  this hike.

 5. Pingback: albuterol inhaler for sale

 6. Pingback: ciproxine 500 mg

 7. Pingback: naltrexone coupon

 8. Pingback: ophthalmic solution

 9. Pingback: tylenol extra strength 500 mg

 10. Pingback: chloroquine cost canada

 11. Pingback: buy hydroxychloroquine

 12. Pingback: careprost buy online

 13. At this time it appears like Movable Type is the top blogging platform available right
  now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  my page exams

 14. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 15. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some
  stories/information. I know my subscribers would
  appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 16. I believe what you published made a great deal of sense.

  However, what about this? suppose you added a little information? I ain’t saying your
  content isn’t good., however suppose you added a headline that makes people desire more?

  I mean Det tomme fællesskab | vidanserforlidt.dk is a little vanilla.
  You could glance at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab viewers
  to open the links. You might add a related video or a pic or
  two to grab readers interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it would make your blog a little bit more interesting.

 17. Pingback: sildenafil in women

 18. Magnificent goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you are just extremely wonderful.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it
  entertaining and you still care for to keep it sensible.

  I can not wait to read much more from you. This is really a terrific web
  site.

 19. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both
  show the same outcome.

 20. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
  Thank you!

 21. Usually I don’t read post on blogs, however I would like to
  say that this write-up very compelled me
  to take a look at and do so! Your writing style
  has been amazed me. Thanks, quite great article.

  Also visit my webpage :: exam techniques (Alexander)

 22. Hi, I believe your site may be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however,
  when opening in I.E., it has some overlapping issues.

  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Aside from that, fantastic blog!

 23. I like the helpful information you supply to your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at once more right here
  regularly. I am fairly certain I’ll be told lots of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 24. I will immediately grasp your rss feed as I can’t to find your
  e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Please allow me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

 25. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to
  another platform. I have heard excellent things about
  blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 26. Howdy would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having
  a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 27. Article writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write if not it is complex to write.

  Take a look at my web blog – anxious about tests (Allan)

 28. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the
  site is also very good.

  Feel free to surf to my blog post: bar exam results (Ian)

 29. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 30. My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things
  out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to checking out your web page for a second time.

 31. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send
  you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it
  develop over time.

  my blog post – project manager – Katlyn

 32. Hello there! I know this is kinda off topic
  but I was wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me
  in the direction of a good platform.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *