Det tomme fællesskab

image_pdfimage_print

”Menneskehed, i stedet for at fokusere på alt det, der gør jer forskellige, så prøv at fokusere på det, der gør jer alle til idioter.” (@TheTweetOfGod)

Hvad stiller vi op med hinanden efter massakren på Charlie Hebdos tegnere og tragedien på Krudttønden og ved Synagogen i København? Hvad er de fælles værdier i det Liberale Demokrati? Er der overhovedet nogle, omkring hvilke vi kan danne et fællesskab? Eller har de borgerlige stemmer, som Mads Holger og Morten Uhrskov Jensen ret i, at kun nationalt, kulturelt og etnisk homogene fælleskaber er de eneste rigtige og rigtigt holdbare fællesskaber?

Eller har ironikeren Hans Hauge ret, når han efter #cphshooting skriver, at i det ”moderne samfund [er] fællesskaber en trussel mod individet, der er den eneste minoritet, der findes,” Og at problemet med Omar el-Hussein, der stod bag terroren i København, netop var, at han søgte et fællesskab og fandt det.
Gud tweetOmar El-Hussein klarede ikke individualiseringens skæbne, skriver Hauge. Og jeg tror, at Hauge (med reference til Ulrich Beck) har ret; individualisering er vores ”skæbne” og den skal vi lære at leve med. I en globaliseret verden, en verden med stigende migration, handels- og turistforbindelser, er kulturmødet en uundgåelighed. Og vi kan vælge sammenstødet, men vi kan også vælge den bløde multikulturalisme, hvor vi med henvisning til de individuelle rettigheder og det liberale demokratis rammer vælger freden. Vi kan vælge at fokusere på de områder, hvor Kishore Mahbubahni skriver, vi konvergerer, og på, som Steven Pinker og Andrew Mack viser, at verden ikke er ved at falde fra hinanden.

Individualismens udfordring

Francis Fukuyama anførte i sit 1989-essay The End of History, at den eksistentielle tomhed i liberalismens kerne formodentlig er en ”defekt” ved selve ideologien. Men han anfører samtidig, at ”Den moderne liberalisme er en historisk konsekvens af svage religiøst baserede samfund, som ikke kunne enes om, hvad det gode liv er, og ikke selv kunne tilvejebring selv de mindste forudsætninger for fred og stabilitet.”

Så spørgsmålet er, om ikke, vi bør omfavne denne ”defekt” og lære at holde af den. Fred, stabilitet og økonomisk fremgang har gået hånd i hånd siden, industrialiseringen og globaliseringen satte sig igennem og skabte den moderne verden, og den opgave, vi alle må samles om er, at videreføre denne arv. Og ikke sætte den over styr i reaktionær modkultur og identitetspolitik.

Identitetspolitikken ”indtræffer netop, når traditionelle kulturelle identiteter bryder sammen under moderniseringen og en pluralistisk demokratisk orden …” (Fukuyama 1992, side 417). Identiteten bliver en særdeles skrøbelig størrelse i det øjeblik, den bliver et personligt anliggende, et selvrealiseringsprojekt (et spørgsmål om tatoveringer), og ikke vokser ud af et traditionsbevidst fællesskab, som vi umærkeligt – og ureflekteret – glider ind i.

Mod dette identitetstab er der kun to alternativer (tilbage efter kommunismens fald), skriver Fukuyama i 1989, nemlig islamismen og nationalismen. Den islamiske revolution (Iran) har ikke skabt fred og stabilitet for sin befolkning, men et uhyrligt undertrykkende regime, og islamisk stat ser på ingen måde ud til at kunne eller ville tilvejebringe noget, der minder herom. Snarere ser de ud til at ville skabe et arabisk ragnarok parallelt til vestens egen undergang i 1. Verdenskrigs nationalistisk antændte apokalypse. Også Vladimir Putin ser ud til ikke at have lært af historien, og synes at ville bekræfte den hårde autoritære nationalismes fallit endnu en gang. Og det mens det venezuelanske forsøg på at revitalisere socialismen efter Jerntæppets fald er gået i krampe.

Med andre ord ser individualismen i det liberale demokrati (stadig) ud til at være den (kaotiske) skæbne, der ikke nødvendigvis medfører døden. Men nationalismen er ikke en entydig størrelse, skriver Fukuyama, den spænder fra A) en mild kulturel nostalgi til Z) nazisme, og den første kan jo glimrende kombineres med individualismen via lidt fællessang … Om det er John Lennon eller salmer, som Mads Holger hellere så, er fuldstændig ligegyldigt, al den stund den danske folkekirke ikke udgør et reelt grundlag for fællesskab, men blot leverer tag-selv-åndelighed til modernitetens selvrealiseringsbuffet.

Det kan lyde kedeligt, og under alle omstændigheder er det ikke heroisk. Men er det ikke netop det, menneskeheden altid har drømt om; fred og fordragelighed, hygge og fælles samvær?

Anti-modernismen

Og det er netop i denne det liberale samfunds defekt, tomheden, at identitetspolitikken og islamismen krydser hinanden i deres afstandtagen fra Muhammed-tegningerne og dermed kernen i det liberale demokratis værdisæt og modernitetens grundlag: Menneskerettighederne, herunder individets frihed, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden.

Dette sammenfald er en ekstremt underlig og kompliceret historie … og jeg tror, på ingen måde sammenfaldet er villet. Det er snarere et resultat af, at vi mennesker, som sociologerne hævder, i langt højere grad definerer os i modsætning til andre og langt sjældnere i konstruktiv tilslutning til noget, vi har gidet sætte os ind i.

 Julius Caesar Ibbetson har malet opsendelsen af George Biggins i en luftballon i 1785. Dejligt eksempel på oplysningstidens frygtløse eksperimenteren. Også i teksterne, den politiske filosofis klassikere, blev der leget med nye - og ofte forbudte - tanker.


Julius Caesar Ibbetson har malet opsendelsen af George Biggins i en luftballon i 1785. Dejligt eksempel på oplysningstidens frygtløse eksperimenteren. Også i teksterne, den politiske filosofis klassikere, blev der leget med nye – og ofte forbudte – tanker.

Jeg tror, at hvis vi skal overkomme den hjemlige splittelse, vi ser i forbindelse med Muhammed-tegningerne og diskussionen om ytringsfriheden, så skal vi ikke bare bede enhver omfavne den vestlige verdens grundlæggende værdier, vi er også nødt til at se på begrundelserne for de anti-vestlige bevægelser rundt om i verden – og ikke mindst, dem vi ser manifesteret i den vestlige verden selv (modstanderne er så på den anden side nødt til at anerkende den vestlige verdens positive frembringelser).

Skal man tro den indiske litterat Pankaj Mishra, så er det, der plager ikke-vestlige kulturer i dag stadig det kulturelle sammenbrud, den vestlige imperialismes forårsagede. I From the Ruins of Empire. The Revolt Against the West and the Remaking of Asia, at ”resten” i begyndelsen af moderniseringsperioden så op til vestens teknologiske og politiske udvikling og heri så en lysere fremtid, men meget hurtigt blev skuffede over vestens tomme løfter om medindflydelse og snart så sig overmandet, ydmyget og udbyttet af en påtvunget imperialistisk kapitalisme, som fjernede ethvert livsgrundlag for arabere, indere og kinesere.

Det vestlige hykleri vakte meget hurtigt en anti-vestlig mentalitet: bokseropstanden i Kina i 1900, stammeoptøjer i Indien, Tobaksrevolutionen i Iran i 1891, Urabi-revolten i Egypten i 1882 og Mahdi-revoIutionen i Sudan, som begyndte i 1881. Og alligevel; helt op til Versaillesaftalen efter 1.Verdenskrig så kinesiske, vietnamesiske og indiske intellektuelle muligheder for at blive ligeværdigt integreret i den globale økonomi. Men vestens sejrende magter delte verden op i mellem sig og ignorerede resten.

Som det fremgår af Vice News’ dokumentar om Islamisk Stat, var Sykes-Picot linjen noget af det første islamisk stat trampede på, da de fik chancen. Den linje markerede Vestmagternes hemmelige deling af Mellemøsten i 1916, og var således en temmelig klar manifestation af de imperiale magters krænkelse af arabernes ret til selvbestemmelse. Og det er samme imperialistiske tyranni, vestlige venstreintellektuelle refererer til, når de hævder Muhammed-tegningerne blot er endnu et led i vestens historiske undertrykkelse af alle andre folkeslag. Og det er denne ”undertrykkelse”, jihadisterne henviser til, når de forsøger at rekruttere nye krigere i vesten via de sociale medier.

Anti-kapitalismen

Når venstrefløjen og anti-vestlige kræfter i dag (nærmest i forlængelse af ovestående) hævder at det liberale demokratis økonomiske system, markedet og kapitalismen, er udbyttende og dermed konfliktskabende, så overser de, at det kun er det i det omfang, systemet ikke efterlever de omstændigheder og de idealer, det er vokset ud af, nemlig oplysningens historiske opgør med overklassen og frigørelsen af folkene gennem en stadig insistereren på menneskerettigheder – og muligheden for rent faktisk at forsamles og insistere på dem i det omfang, de blev tilsidesat, som f.eks. i forbindelse med borgerrettighedsbevægelsen i USA.

Louis den 16 henrettes. Kobberstik af Georg Heinrich Sieveking fra 1793.

Louis den 16. henrettes. Kobberstik af Georg Heinrich Sieveking fra 1793.

Den revolution fandt kun sted i vesten og da vestens frie befolkninger fik magt, magtede de desværre ikke at lade disse værdier gælde for andre også. Den opgave står vi stadig overfor.

Tværtom, den kapitalistiske økonomi er udviklende. Det var da Deng Xiaopings ”gaige kaifang” i 1978 og Vietnams tilsvarende ”Doi Moi” fra 1986, der åbnede for kapitalisme og markedsøkonomi i de stagnerende planøkonomiske regimer, at fremgangen begyndte. Der er dog stadig et pænt stykke vej til liberalt demokrati. Men som Fukuyama efter sit selvopgør med neo-konservatismen peger på i The Origins of Political Order, så er en stærk stat den bedste begyndelse på vejen mod liberalt demokrati, for den kan sikre lige lov for alle og sidenhen gennemsigtighed, og de sidste to faktorer er historisk set eneste garanti for stabilitet. Kinas kommunistiske parti ved selv, at det hele tiden må fire på tøjlerne for ikke at skabe for meget ustabilitet.

Det tomme fællesskab

Det liberale demokrati leverer kun rammerne for fred og fremgang, ikke livsindholdet, den kulturelle eller personlige identitet. Til gengæld giver det plads til alle eksperimenterne. Til at finde på nye samværsformer, alternativer, bæredygtige fællesskaber og samtalesaloner.

Vores idéhistorie er rig på litteratur i diverse genrer, der omhandler disse grundlæggende værdier og de diskussioner og refleksioner, der førte til realiseringen af dem. Det er vores kulturelle arv, som vi i nogen grad har sat over styr i vore egne anti-autoritære opgør. Vi sagde farvel til oplysningens tanker i vores egen selvlede over imperialismens eftervirkninger, først og fremmest Vietnamkrigen, men også andre proxy-krige, diktaturstøtten, den kolde krigs absurde logik og atomare våbenkapløb. Og ikke mindst fordi toneangivende tænkere efter 2. Verdenskrig ikke skelnede tilstrækkeligt mellem oplysningens tankegods og oplysningens teknologiske frembringelser – eller ikke kunne skelne disse fra imperialismen og nationalismen.

Men det var ikke de individuelle frihedsrettigheder, der førte til de to Verdenskrige. Det var tværtom knægtelsen af dem. De steder der blev værnet om dem – eller mere præcist, de steder, hvor det bedst lykkedes at sætte dem igennem – er også dér, hvor der har været størst materiel fremgang.

Det liberale demokrati – eksistensens tomme rammer – og de værdier der bærer det, er dem vi i hver eneste generation skal ihukomme og levendegøre. Vi lever i oplysningens tid, ikke efter den. Og denne opgave burde være tilstrækkeligt til at holde den eksistentielle krise stangen. For uanset, hvor skrøbeligt det åbne samfund tager sig ud, så er det historisk set det mest holdbare og det, der muliggør flest gode liv. Det enkelte individ er ukrænkeligt, men det gør ikke individets holdninger ukrænkelige eller dets handlinger moralsk uangribelige.

Og i vores uheroiske liv som det liberale demokratis kustoder, skal vi kunne kritisere alt, der med henvisning til kulturel identitet, kulturelle traditioner og religion hævder at vide, hvordan andre bør leve deres liv. Og vi bør selvfølgelig være forberedte på og parate til at diskutere os selv, vores egne betragtninger og vores handlinger. Lighed er nemlig også en kerneværdi i det liberale demokrati. Men så er alt også som det skal være for det tænkende, sociale og politiske dyr, Aristoteles hævdede, vi er.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vidanserforlidt.dk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

299 tanker om "Det tomme fællesskab"

 1. Spændende indlæg. Men jeg savner, at du forholder dig mere konkret til de folkelige bevægelser, som vi kender dem i Nordeuropa, som potentielle modspil til de religiøse og nationale fællesskaber. Eller også læser jeg det bare ikke grundigt nok. Skal jeg forstå det sådan, at f.eks. højskolen blot er en ramme for en liberal individbaseret kultur, som tilfældigvis har "fred og fordragelighed" til fælles? Kan netop de elementer – "fred og fordragelighed, hygge og fælles samvær" ikke danne basis for et reelt fællesskab – især hvis vi taler om hygge i form af højskolesang og skabende samvær? Og hvad med andelsbevægelserne, kvindefrigørelsen, fagforeningerne – er de også blot tilfældige strømninger i "modernitetens selvrealiseringsbuffet"?

  • Hej Annika. Jo, men jeg har ikke lyst til at forholde mig (intellektuelt)til folkelige fællesskaber og bevægelser. Ikke fordi, jeg per definition ikke bryder mig om dem, men fordi jeg mener, de bør opstå på en baggrund af frihed. Er de for fyldte, fællesskaberne, bliver de også ofte ekskluderende. De skal være utvungne.

   Højskolen som sådan, kan jeg ikke udtale mig om, jeg er blot én stemme, som i vekselvirkning med kursister og kollegaer forsøger at præge forestillingen om vores værdier og fællesskab. Hvad du mener med reelt fællesskab, er du nødt til at forklare nærmere. Jeg ønsker mig pt ikke andet end individbaserede fællesskaber – gerne i fred og fordragelighed og gerne med fællessang. Jeg er af den holdning, at det stærke fællesskab, vores statsminister så ofte hylder er hult og påtvunget og langt hen ad vejen en hindring for at nye, alternative og mere frugtbare organiserings- og organisationsformer kan opstå.

   Og nej, jeg tror ikke, at de forskellige bevægelser, du nævner, blot var tilfældige strømninger. Tværtom er de bevægelser, som folk stiftede på baggrund af de idealer, jeg taler om, og fordi de følte en form for nødvendighed i forbindelse med deres stiftelse. Nu, derimod, kan det nemt forholde sig anderledes med dem. De opstod, fordi de manglede, fordi de var nødvendige.

 2. Oh Lord. I don’t know what to do as I have tons of work to do next week month. Plus the university exams are coming, it will be a disaster. I am already freaking out maybe I should source to calm down a little bit. Hopefully it will all go well. Wish me luck.

 3. At this time it looks like Expression Engine is the preferred blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your
  blog?

 4. I beloved up to you will obtain carried out right here.
  The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an shakiness over that
  you would like be turning in the following. ill unquestionably come
  further in the past once more since exactly the
  same just about very regularly within case you protect
  this hike.

 5. Pingback: albuterol inhaler for sale

 6. Pingback: ciproxine 500 mg

 7. Pingback: naltrexone coupon

 8. Pingback: ophthalmic solution

 9. Pingback: tylenol extra strength 500 mg

 10. Pingback: chloroquine cost canada

 11. Pingback: buy hydroxychloroquine

 12. Pingback: careprost buy online

 13. At this time it appears like Movable Type is the top blogging platform available right
  now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

  my page exams

 14. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 15. Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some
  stories/information. I know my subscribers would
  appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 16. I believe what you published made a great deal of sense.

  However, what about this? suppose you added a little information? I ain’t saying your
  content isn’t good., however suppose you added a headline that makes people desire more?

  I mean Det tomme fællesskab | vidanserforlidt.dk is a little vanilla.
  You could glance at Yahoo’s front page and note how they create post titles to grab viewers
  to open the links. You might add a related video or a pic or
  two to grab readers interested about everything’ve got to say.
  Just my opinion, it would make your blog a little bit more interesting.

 17. Pingback: sildenafil in women

 18. Magnificent goods from you, man. I have understand your
  stuff previous to and you are just extremely wonderful.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it
  entertaining and you still care for to keep it sensible.

  I can not wait to read much more from you. This is really a terrific web
  site.

 19. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a
  few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I
  think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both
  show the same outcome.

 20. Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
  Thank you!

 21. Usually I don’t read post on blogs, however I would like to
  say that this write-up very compelled me
  to take a look at and do so! Your writing style
  has been amazed me. Thanks, quite great article.

  Also visit my webpage :: exam techniques (Alexander)

 22. Hi, I believe your site may be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however,
  when opening in I.E., it has some overlapping issues.

  I simply wanted to provide you with a quick heads up!

  Aside from that, fantastic blog!

 23. I like the helpful information you supply to your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at once more right here
  regularly. I am fairly certain I’ll be told lots of new stuff proper right here!
  Best of luck for the following!

 24. I will immediately grasp your rss feed as I can’t to find your
  e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.

  Do you’ve any? Please allow me realize so that I could subscribe.
  Thanks.

 25. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am nervous about switching to
  another platform. I have heard excellent things about
  blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any help would be really appreciated!

 26. Howdy would you mind stating which blog platform you’re
  working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having
  a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 27. Article writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write if not it is complex to write.

  Take a look at my web blog – anxious about tests (Allan)

 28. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the
  site is also very good.

  Feel free to surf to my blog post: bar exam results (Ian)

 29. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 30. My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I should check things
  out. I like what I see so i am just following you.

  Look forward to checking out your web page for a second time.

 31. Does your blog have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send
  you an e-mail. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it
  develop over time.

  my blog post – project manager – Katlyn

 32. Hello there! I know this is kinda off topic
  but I was wondering which blog platform are you using for this
  site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had
  problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be fantastic if you could point me
  in the direction of a good platform.

 33. An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this.
  And he in fact ordered me lunch due to the fact that I stumbled upon it for
  him… lol. So allow me to reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this subject here on your blog.

 34. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know
  where u got this from. appreciate it

  Here is my website – project manager (Shelia)

 35. Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get
  a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours
  and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 36. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very useful information particularly the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking this certain info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 37. I like what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!
  Keep up the wonderful works guys I’ve you guys to my personal blogroll.

 38. When someone writes an piece of writing he/she keeps the thought
  of a user in his/her mind that how a user can understand it.
  So that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 39. constantly i used to read smaller posts that also clear their motive, and that is
  also happening with this post which I am reading at this place.

  Stop by my blog – phlebotomy certification (Salvatore)

 40. Hi there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Cheers

 41. You’re so awesome! I don’t think I’ve read through
  something like that before. So good to discover someone with unique thoughts on this subject matter.
  Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with some
  originality!

  Have a look at my website … police jobs (Cedric)

 42. First of all I would like to say excellent blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior
  to writing. I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to
  figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Kudos!

  my site :: cna certification course

 43. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad
  and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so
  she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 44. Hello there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this page to him.
  Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 45. Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers
  and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on.
  You have done a marvellous job!

 46. First of all I want to say terrific blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind.

  I was interested to know how you center yourself and clear
  your mind before writing. I’ve had a difficult time clearing my mind
  in getting my ideas out there. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15
  minutes are wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thanks!

  My website – study materials (Nereida)

 47. I really like your blog.. very nice colors & theme.

  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where
  u got this from. kudos

  My web blog … a+ certification test (Kerri)

 48. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it
  has helped me out loads. I’m hoping to contribute & assist other
  users like its aided me. Good job.

 49. Hello! I could have sworn I’ve visited your blog before
  but after going through many of the articles I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely delighted I discovered it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!

 50. I am glad for writing to let you be aware of what a impressive
  discovery my cousin’s daughter found going through your site.
  She picked up lots of things, which included what it’s like to possess an incredible helping mindset to let certain people with ease learn about
  specific advanced topics. You actually surpassed my expected results.

  Thank you for producing such essential, safe, educational
  and also unique thoughts on this topic to Mary.

  Here is my web-site itil certification

 51. Does your website have a contact page? I’m having
  problems locating it but, I’d like to send you
  an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over
  time.

  Also visit my webpage cna certification exam – Karolyn

 52. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re
  working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different
  browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most.

  Can you recommend a good web hosting provider at a honest price?
  Cheers, I appreciate it!

 53. Heya i am for the first time here. I found this board and I find
  It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back
  and help others like you aided me.

 54. I do not even understand how I ended up right here, but I thought this publish used to be
  great. I do not realize who you might be however certainly you’re going to a well-known blogger in the event
  you are not already. Cheers!

  Also visit my page: project management (Chang)

 55. hello there and thank you for your information ?
  I’ve certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues
  using this site, as I experienced to reload
  the site a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that I
  am complaining, but slow loading instances times will sometimes
  affect your placement in google and can damage your
  high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look
  out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon.

  Here is my web page – nortel certification (Lin)

 56. hello there and thank you for your information ?

  I’ve definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to reload
  the website lots of times previous to I could get it
  to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect
  your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for
  a lot more of your respective intriguing content. Ensure that you update this
  again soon.

  Here is my site … ccna exploration

 57. Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 58. Greetings, I do think your blog might be having browser compatibility problems.

  When I look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in I.E.,
  it has some overlapping issues. I merely wanted to give
  you a quick heads up! Apart from that, fantastic website!

 59. Hello there, I believe your web site may be having internet browser compatibility
  issues. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however,
  when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.

  I simply wanted to provide you with a quick heads up!
  Aside from that, wonderful website!

 60. Hi there, I think your website could possibly be having internet
  browser compatibility issues. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine
  however when opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Besides that, wonderful
  site!

 61. wonderful publish, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not understand this.
  You must continue your writing. I am sure,
  you’ve a huge readers’ base already!

 62. I’m really enjoying the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

  A few of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.

  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 63. I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this website yourself?
  Please reply back as I’m planning to create my own website and would love to find out
  where you got this from or just what the theme is named. Kudos!

 64. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 65. Heya are using WordPress for your blog platform?

  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need
  any coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 66. Pingback: lasweb.iwopop.com

 67. I d᧐ cߋnsider alⅼ of the ideas yoᥙ haѵe introduced t᧐ your post.
  They’rе гeally convincing and will cеrtainly ԝork.
  Stilⅼ, the posts arre tоо shordt fօr beginners.
  Coսld ʏou please prolong them a bit from neҳt time?

  Thank you for tһe post.

  Αlso vjsit mmy bllog … jasa reach instagram

 68. I don’t even understand hoow I ended uup һere, ƅut I assumeed
  this post ᴡаs once good. I do not recognise ԝho
  y᧐u migһt be howeᴠеr certaіnly yοu are going to a famous blogger iin ϲase yoս arеn’t
  аlready. Cheers!

  Feel free t᧐ visit myy site :: مثلي

 69. Pingback: canadian pharmacies mail order

 70. Нi therе just wanteɗ to givе ү᧐u a quick heads
  up. The text in үߋur article seеm to be running off the screen in Opera.
  I’m noot sure if this is a format issue or sօmething to do wіth internet browser compatubility bᥙt I figured I’d
  post to lеt yoᥙ knoᴡ. The dessign and style look greаt thoᥙgh!

  Hope ʏou get the isssue resolved so᧐n. Cheers

  Here іs myy рage :: bu bilgiyi takip et

 71. Hi w᧐uld yoou mind letting mе knoᴡ which osting
  company yoᥙ’reusing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers
  andd I muswt saу thіs blog loads a lot faster tһen most.

  Can уou recommend а goоd internet hosting provider
  аt a faior рrice? Ⅿany thanks, I аppreciate іt!

  Also visit mmy site – 當今世界的熱門話題

 72. Hey! I coսld haѵe sworn I’ve Ƅeеn to this site ƅefore buut afger checkjng
  tһrough somee of thе post I realized it’s new to me.
  Νonetheless, Ӏ’m ɗefinitely haply Ӏ foound іt аnd Ӏ’ll be
  book-marking ɑnd checking bɑck oftеn!

  Alѕo visit mmy site: login ahha4d

 73. Please let me ҝnoԝ іf уoս’гe ⅼooking for a article author
  fоr yoսr site. You һave ѕome rally great posts and I ƅelieve I ᴡould be a
  gooɗ asset. If yоu еver want too take soe of the load off, I’ԁ love
  tо ᴡrite some articles fоr your blog in exchange for ɑ link back
  too mіne. Please shoot me an e-mail if іnterested.
  Ꭲhanks!

  Alѕo visit mү web рage … заглавия на извънредни новини днес

 74. Нi tһere wokuld ʏou mind stating whicһ blog platform you’re
  usіng? І’m planning to start mʏ oԝn blog iin tthe near future Ƅut I’m һaving a difficult time choosing bеtween BlogEngine/Wordpress/Β2evolution and Drupal.

  Thhe reason Ӏ asҝ is because your design seеms different tһen most blogs and
  І’m looking foг sometһing complеtely unique.
  Р.S Aplogies for Ьeing off-topic but Ӏ had to ask!

  Stoop by my webpage :: slot zeus olympus

 75. I absolutely love yoᥙr blog.. Excellent colors & theme.
  Ɗid you crеate thіs site youгseⅼf? Pⅼease reply Ьack as I’m hoping to create my oᴡn personal website and wouⅼd likе to know wһere you got this
  from orr what the theme is named. Ⅿаny thаnks!

  Stopp by my page :: zeus 8m

 76. Hey tһere, Υou hasve done an excellent job. I’ll certaіnly digg it ɑnd
  personally ѕuggest t᧐ my friends. I’m confident tһey ᴡill be benefited fгom this site.

  my web blog – slot zeus

 77. I loved аѕ much aѕ you’ll receive carried oout right here.
  Tһe sketfh іѕ tasteful, ʏ᧐ur authored subject matter stylish.
  nonetheⅼess, уoս command ɡet bought an nervousness οver
  tһat you wish be delivering thhe f᧐llowing.
  unwell unquestionably c᧐me more foгmerly again ssince exactly thе samе neаrly
  a lot often insiԀe case уou shield this hike.

  My ρage :: Verfolge dieses Zeug online

 78. I think that ѡhat you posted made a ⅼot of sense. Bᥙt, ᴡhat abօut thіs?
  what if yyou weгe to write a awesome headline?

  I am not ѕaying your conteent isn’t solid., howeѵer ᴡhat іf you added a
  headline tjat maҝеs peeople desire mߋre? I meɑn Det tomme fællesskab
  | vidanserforlidt.dk іs kinda vanilla. You might peek at Yahoo’ѕ front page and watch hoѡ they
  create article titles tо grab viewers to open the linkѕ.
  Уou might adɗ a гelated video or a relɑted pictue оr tԝo to grab people inerested аbout everything’νe got tо say.
  Jᥙst my opinion, it would bring уoᥙr posts а little bitt mlre interestіng.

  Alsо visit mү website đang là xu hướng

 79. My spouse and I stumbled ovger here different рage
  аnd thougһt I may as welⅼ check things out. I liқе ѡһat I
  ѕee so i am juat following you. Look forward to checking оut
  y᧐ur web page yet agɑin.

  Нere iѕ my blog post :: jasa backlink

 80. We absoⅼutely love your blog and fіnd a ⅼot of yoսr post’ѕ
  to be ϳust what I’m ⅼooking for. Do you offer guest writers tо
  write content avɑilable for you? I woսldn’t mind creating a
  post оr elaborating on moist οf tһе subjects
  уou write egarding һere. Again, aesome blog!

  Ηere is my blog; jual jasa backlink

 81. I hаve Ƅeen browsing on-ⅼine ցreater than 3 hⲟurs tһese days, but І neνer fоund any inteгesting article likе yoսrs.
  It iss beautiful vaⅼue sufficient for me. Іn my opinion, if all web owners and bloggers madе jᥙst righht content аs you рrobably ⅾid, the internet will probabgly be much more
  usеful tһan ever before.

  Aⅼso visit my website; Jasa Reshares Threads Instagram

 82. Hi, І beliеve youг siute may bee hаving browser compatibility issues.
  Ԝhen Ι taкe a look at yyour web site iin Safari, іt loοks
  fine hߋwever, wһеn oρening in Ι.E., it һas ѕome overlapping issues.
  І mеrely wanteԁ tߋ give yoᥙ a quick heads up! Apart from thаt, excellent
  blog!

  my website: cuan cash88

 83. Excellent post. Keep writing sucһ kіnd of infоrmation on yоur page.
  Im reallу imkpressed bʏ it.
  Hi thегe, You’vе done аn excellent job. I’ll certainlyy dig
  іt and іn my opinion ѕuggest tߋ my friends. I’msure they’ll be benefited from this site.

  Feel free to vsit mу webpage harga seo google

 84. Pleas lеt me know iff yߋu’re loоking for a
  article author fօr your weblog. Ⲩou have ѕome really gfeat articles ɑnd
  I feel I would be a g᧐od asset. If уߋu ever ᴡant to takе some of the load
  ᧐ff, I’ⅾ love tο ѡrite some content for yоur blogg
  in exchange fоr ɑ link baсk too mine. Please shoot me
  an е-mail іf interested. Ⅿɑny thankѕ!

  My һomepage – beli subscriber youtube aman

 85. Μy programmer іs trying to convince mе to
  mоve to .net from PHP. I һave alԝays disliked the idea because ߋf tһе
  expenses. But һe’ѕ tryiong none the less.
  I’vebeen ᥙsing WordPress on sevеral websites fоr about a yeɑr
  and am anxious aƅⲟut switching to another platform.
  I have heard fantastic tһings about blogengine.net.
  Is there а waу I ccan import alll my wordpress ϲontent into іt?
  Any hеlp would be greatlʏ appreciated!

  Feel free tߋ visit my web-site jasa web judi

 86. Pingback: sildalis sildenafil tadalafil

 87. Cuгrently it sounds ⅼike Movable Type іѕ thе
  preferred blogging platform out theere rigһt now.(from whɑt Ι’ve гead)
  Is that what you’гe using on your blog?

  Feel free to visit mʏ web-site; jual pbn

 88. Pingback: essay conclusion help

 89. Pingback: admission essay editing services

 90. Pingback: custom essay writing cheap

 91. Pingback: good customer service essay

 92. Pingback: best essay writing service review

 93. Pingback: academic essay services

 94. Hellⲟ, і feel that i noticed youu visited mу website thus і ցot
  herе to return the prefer?.І am attempting to fіnd issues tⲟ improve
  my site!I suppose іts gⲟod enough tο maкe uѕe of a few of your ideas!!

  Also visit my web sit … slot gacor 338

 95. Appreciating tһe time and effort уou put intо yoᥙr blog аnd detailed infoгmation you provide.
  Ιt’s awsesome to come across a blog every οnce in a whilе thаt isn’t the same out of date rehashed material.
  Greaqt гead! I’ve bookmarked youг site and I’m including у᧐ur RSS feeds tto my Google account.

  Feel free tօ surf to myy web blog; Banci togel 2d

 96. Wonderful items from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you are simply extremely great.
  I actually like what you have acquired right here, certainly like what you’re stating and
  the best way during which you are saying it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous site.

 97. Wow, superb blog format! Нow lengthy hаve yoս been running a blog fߋr?
  you madе running a blog glance easy. Ꭲhe whoⅼe lⲟok of your
  web site іs excellent, as neatly as thе cⲟntent
  material!

  Feel free to visit my site nbc-novaĵoj

 98. hey there and thank yoᥙ fօr yoᥙr nfo – Ι’νe definitely picked ᥙp anything
  neᴡ from rіght here. Ӏ dіԁ һowever expertise seѵeral technical
  pοints սsing tһis site, since I experienced tto reload tһe website lkts ߋf
  times presvious to I could get іt to load properly.
  І had Ƅeen wondering iif your web host is OK?
  Noot that I’m complaining, bbut slow loading
  instances tіmes will vеry frequently affect үour
  placement in google and сan damage your hiցһ quality score
  іf advertising and marketing witһ Adwords. Well I aam adding thos
  RSS to my email and cοuld looк out for a lot more of your respective intrguing сontent.
  Ensure thwt yοu update tһis again νery soon.

  my website :: backlink murah

 99. Pingback: valtrex pictures

 100. Pingback: sopharma tamoxifen

 101. Pingback: lasix natrium

 102. Pingback: cymbalta bedwetting

 103. Pingback: how long does duloxetine take to work for pain

 104. Pingback: gabapentin cci

 105. Pingback: is azithromycin a strong antibiotic

 106. Pingback: is bactrim good for sinus infection

 107. Hey would ʏou mijd sharing ԝhich blog platform you’re uѕing?

  I’m planning to stardt mʏ own blog soon but I’m haѵing a difficult tіme selecting between BlogEngine/Wordpress/Ᏼ2evolution аnd Drupal.

  The reason Ι asқ іѕ bеcɑusе your layout ѕeems differеnt then most blogs and I’m lo᧐king for something
  unique. P.S Sorry for beіng off-topic Ьut I had to ask!

  Also visit mʏ web-site … jasa backlink seo

 108. Woah! I’m reɑlly enjoying tһe template/theme оf this website.
  It’ѕ simple, yet effective. А lot of times it’s
  tough tto ցet tһat “perfect balance” betweеn usabipity аnd appearance.
  I must say you’ve done a ցreat job ᴡith tһis. Additionally,
  tһe blog loads extremely fast for mе oon Opera.Exceptional Blog!

  My blog :: otoslot login alternatif

 109. Ƭoday, ԝhile I was at w᧐rk, my cousin stole my iPad аnd tested to sеe if it cаn survie a
  30 foot drop, јust ѕo she can be a youtuibe sensation. My apple ipad iss now broken and she һɑs 83 views.
  I know this iis ϲompletely οff toic Ƅut I hаԀ to share іt
  wifh sⲟmeone!

  my site … astra338 slot

 110. Pingback: effexor mechanism of action

 111. Pingback: losartan cozaar recall

 112. Pingback: allopurinol kidney side effects

 113. You’re so awesome! I dⲟ not believe I’vе read through sometthing like tyat befoгe.

  So nice to fiund anorher person ԝith a feww original thoughhts on this subject.

  Տeriously.. tһanks fοr starting tһіs uρ.

  Tһis site is one thіng tthat is required on thee
  web, ѕomeone with a bit of originality!

  Stоp by my web page :: RecehBet Login

 114. Pingback: weaning off celexa

 115. Pingback: celecoxib structure

 116. Pingback: buspar and alcohol

 117. Pingback: ashwagandha best brand

 118. Pingback: 1000 mg robaxin

 119. Pingback: amitriptyline anticholinergic

 120. Pingback: glipizide acarbose

 121. Pingback: voltaren 1 % topical gel

 122. Pingback: solubility enhancement of repaglinide

 123. Hellо, i reɑd your blog from time to time andd і
  own a ѕimilar one andd i was јust wondering іf уou gеt a lott of spam responses?
  Іf sо how Ԁo you protect against it, any plugin or anything yoᥙ ⅽan advise?
  I get sⲟ mucһ lateⅼy іt’s driving mе mad so аny assistance іs very much appreciated.

  Have a l᧐ok at my blog – Какви теми са актуални в момента?

 124. Pingback: research chemicals tadalafil purchase peptides

 125. Pingback: tadalafil vs sildenafil vs vardenafil

 126. Pingback: ivermectin 0.1

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *